روش های پرداخت

در حال حاضر روش های پرداخت مسوار به شرح زیر میباشد:

1) پرداخت از طریق کارت به کارت

شماره کارت :     4445 2449 3810 5029     به نام حسام ایرانپور